Ahmadreza

106-120216

Ahmadreza wishes you a healthy and wealthy life.....I can help you to translate from Farsi into English (and vice versa), teach you English.

2 Términos    1 Blosarios    4 Seguidores    28875 Viewers

Ahmadreza

106-120216

Ahmadreza wishes you a healthy and wealthy life.....I can help you to translate from Farsi into English (and vice versa), teach you English.

2 Términos    1 Blosarios    4 Seguidores    28875 Viewers

Términos de Ahmadreza

زنان ترشیده یا مانده

Amor; Citas

عبارتی که به زنان متخصصی در چین اشاره دارد که مرد مناسب خود را پیدا نکرده یا هنوز در اواخر دهۀ 20 زندگی خود نیز ازدواج نکرده اند. چالش بزرگی که برای زنان چینی شهری، تحصیلکرده و ...

Cultura; Personas

شالتاق: این واژه ترکیبی از دو واژه شارلاتان و قالتاق است، و برای افرادی بکار خواهد رفت که در این دوره از تاریخ کشور با ریاکاری و حقه بازی خود را با ظاهری وجیه و مناسب نشان می دهند ...