Home > Blossary: The Hunger Games
The story of sacrifice, betrayal, survival, and death.

Category: Entertainment

19 Terms

Created by: Timmwilson

Number of Blossarys: 22

My Terms
Collected Terms

District 13, the industry of 'nuclear technology' was a district during the 'Dark Days' of Panem. The Capitol bombed District 13 as a warning to other districts in order to demonstrate their power. It was thought that there were no survivors in District 13, but that is untrue. District 13 now operates independently and covertly apart from Panem.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Opierający się na technologii nuklearnej Dystrykt 13 należał do Panem przed nadejściem Mrocznych Dni. Kapitol zbombardował Dystrykt 12 jako ostrzeżenie dla innych dystryktów by zademonstrować swoją władzę. Wierzono że nie było żadnych ocalałych, okazało się to jednak nieprawdą. Dystrykt 13 działa teraz niezależnie, ukrywając się przed Kapitolem.

Domain: Entertainment; Category: Movies

District 12's industry is coal. Katniss Everdeen, the main character, lives here. Located near mountains, this is the district with the most poverty.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Głównym produktem Dystryktu 12 jest węgiel. Katniss Everdeen, główna bohaterka serii mieszka właśnie w Dystrykcie 12. Umiejscowiony w górach Dystrykt 12 jest najbiedniejszy w całym Panem.

Domain: Entertainment; Category: Movies

District 11's industry is agriculture. It is one of the poorest districts in Panem. This district has the highest concentration of Peacekeepers as the food grown goes to the Capitol. Coincidentally, the residents are malnourished due to this fact.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Przemysłem Dystryktu 11 jest sadownictwo. To jeden z najbiedniejszych dystryktów w Panem. Stacjonuje tu też najwięcej Strażników Pokoju, jako że zbierane w dystrykcie jedzenie trafia do Kapitolu. W związku z tym faktem mieszkańcy dystryktu często sami są niedożywieni.

Domain: Entertainment; Category: Movies

District 10 handles the livestock industry, we assume district 9 and 10 work together somewhat as livestock feeds off grain. There is not much more said about district 10 civilians.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Dystrykt 10 zajmuje się hodowlą bydła. Jest całkiem prawdopodobne że dystrykty 9 i 10 współpracowały ze sobą, jako że bydło i trzoda żywią się też produktami rolnymi. Nie było więcej wzmianek o obywatelach Dystryktu 10.

Domain: Entertainment; Category: Movies

District 9's industry is grain, inferring they are farmers. Little else is said about district 9.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Przemysłem Dystryktu 9 są uprawy zbóż, większość mieszkańców to rolnicy. Nie ma zbyt wiele informacji o tym dystrykcie.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Specializing in textiles, District 8, creating items such as Peacekeeper uniforms. Children are named after the districts industry, such as the name "Bonnie" and "Twill". Little else is known about the district.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Specjalizujący się w tekstyliach Dystrykt 8 dostarcza Kapitolowi tkaniny i szyje mundury dla Strażników Pokoju. Dzieci otrzymują imiona powiązane z dominującym w dystrykcie przemysłem, na przykład Twill ("diagonal" - rodzaj tkaniny) Nie ma zbyt dużo informacji o tym dystrykcie.

Domain: Entertainment; Category: Movies

District 7 of Panem is in the industry of lumber. Known for their skills with an ax, District 7 is one of the more poor districts of Panem. Jobs include: lumberjack, carpenter, paper maker, transporter.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Dystrykt & jest odpowiedzialny za dostarczanie Panem drewna. Jest to jeden z biedniejszych dystryktów Panem. Pochodzący z niego trybuci są znani ze swoich zdolności operowania toporem. Najpopularniejsze zawody to: drwal, stolarz, wytwórca papieru i przewoźnik.

Domain: Entertainment; Category: Movies

District 6 of Panem, is the industry of transportation. A lot of citizens of this district are addicted to painkillers. The main jobs from this district are routers, porters, mechanics, conductors, and baggage handlers.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Dystrykt 6 odpowiedzialny jest za transport. Wielu mieszkańców tego dystryktu jest uzależnionych od środków przeciwbólowych. Zawody najbardziej popularne w tym dystrykcie to: zmiennicy, bagażowi, konduktorzy i mechanicy.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Responsible for powering the entire nation of Panem, District 5 produces electricity. The main jobs include geologists, power-plant managers, system analysts, and maintenance personnel.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Dystrykt 5 produkuje elektryczność i jest odpowiedzialny za zaopatrywanie w energię całego kraju. Zawody wykonywane przez mieszkańców dystryktu to: geologowie, zarządcy elektrowni, analitycy systemu i personel odpowiedzialny za konserwację.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Employed by the Capitol, Peacekeepers are dressed in white uniforms with black stripes with helmets. They are stationed in all the districts as well as the Capitol. The purpose of the Peacekeepers is to prevent rebellion, and uphold the rules and regulations set in place by the Capitol.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Strażnicy Pokoju są zatrudniani przez Kapitol. Noszą białe mundury z czarnymi paskami wyposażeni są w hełmy. Stacjonują zarówno w Kapitolu jak i we wszystkich dystryktach. Ich zadaniem jest zapobieganie rebelii i dopilnowanie przestrzegania praw i regulacji ustanowionych przez Kapitol.

Domain: Entertainment; Category: Movies

One of the wealthiest districts in Panem, District 4's industry is fishing. The jobs include ship captain, fisherman, deckhands...ect. Tributes from this district are normally raised as 'career' tributes. They have a unique skill-set as they know how to fish from scratch, what is edible from the water, and how to swim.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Jeden z najbogatszych dystryktów w Panem. Opiera się głównie na rybołówstwie. Zawody popularne w tym dystrykcie to kapitanowie statków, majtkowie, rybacy, Trybuci z tego dystryktu zazwyczaj są "karierowiczami" od dziecka przygotowywanymi na arenę. Mają wyjątkowy zestaw umiejętności. Umieją pływać, wiedzą jak łowić ryby i co jeszcze jest jadalne w środowisku wodnym.

Domain: Entertainment; Category: Movies

District 3 is the technology sector of the Capitol. All t.v.'s, engineers, technicians, and electronic instillation comes from here. They are not a very wealthy district, but they have vast knowledge on electronics and electronic equipment.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Dystrykt 3 jest sektorem Kapitolu odpowiedzialnym za technologię. Wszyscy inżynierowie odpowiedzialni za działanie telewizji, technicy i wszystkie instalacje elektryczne pochodzą z tego dystryktu. Nie jest on bardzo bogaty, jego mieszkańcy mają jednak rozległą wiedzę na temat elektroniki i sprzętu elektronicznego.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Known for their masonry, District 2 is one of the wealthiest districts out of the 12. The district is home of training for most of the peacekeepers, while others take part in activities like stone masonry, bricklayers, concrete finishers and so forth. Tributes from this district are not careers, yet they are raised to be peacekeepers or masons, giving them a rugged shell and mindset.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Znany z kamieniarstwa Dystrykt 2 jest jednym z najbogatszych dystryktów Panem. Dystrykt jest miejscem treningu większości Strażników Pokoju. Inni mieszkańcy dystryktu zajmują się zazwyczaj murarstwem, układaniem cegieł lub produkcją cementu. Trybuci z tego dystryktu zazwyczaj nie są karierowiczami. Jednak, jako że są przyuczani do pracy jako strażnicy pokoju lub murarze, mają twardą powierzchowność i nastawienie, które na pewno pomaga przetrwać na arenie.

Domain: Entertainment; Category: Movies

The first district out of 12, District 1 focuses on the production of luxury items such as gems, wine, perfume, gold, and hair stylists. The Capitol favors District 1 for its productions, making it the wealthiest district of them all. The tributes from District 1 are called 'careers'; this is due to training from birth for the hunger games. They are overconfident, manipulative, and can change personalities when need be.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Pierwszy z dwunastu dystryktów Panem skupia się na produkcji towarów luksusowych takich jak kryształy, perfumy, złoto i produkty do pielęgnacji włosów. Kapitol ceni Dystrykt 1 za produkowane dobra, czyniąc go najbogatszym z dystryktów. Trybuci z Dystryktu 1 określani są jako "karierowicze", jako że dzieci od małego przygotowywane są do udziału w Głodowych Igrzyskach i mają duże szanse na zwycięstwo. Zazwyczaj są przesadnie pewni siebie, skłonni do manipulacji i łatwo zmieniają swoje zachowanie i osobowość jeśli jest taka potrzeba.

Domain: Entertainment; Category: Movies

The Reaping in the movie The Hunger Games, is an annual event for every district. Set up as a raffle system, the reaping determines who the tributes will be from each district for the games. Two names are chosen from each district, one boy, one girl. In the movie, Primrose, Katniss's younger sister, was chosen first for the girls. Katniss was so upset she volunteered to take her place.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Dożynki w filmie Igrzyska Śmierci są dorocznym wydarzeniem w każdym dystrykcie. Działające na zasadzie losowania dożynki decydują o tym, kto zostanie trybutem w danych igrzyskach. Dla każdego dystryktu losowane są dwa imiona: jedno męskie i jedno żeńskie. Primrose Everdeen, młodsza siostra Katniss została wybrana jako żeński trybut. Katniss była tak zmartwiona że zgłosiła się na ochotnika by zająć jej miejsce.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Contracts between two or more parties where the ...

Category: Education

By: Timmwilson

The basic styles of tattoos from traditional to ...

Category: Arts

By: Timmwilson

Things to consider bringing for a week long ...

Category: Sports

By: Timmwilson

The sport of running, done in a cooler way.

Category: Sports

By: Timmwilson