Inicio > Blossary: Facial hair style for men

Categoría: Fashion

13 Terms

Created by: Bagar

Número de Blosarios: 64

Mis términos
Coleccionar término

梨或菱形臉具有非常突出的下巴,濃密的鬍子可以説明最小化和軟化你的面部特徵。有長鬢角也將平衡你的臉和減少你的下巴尖的出現。留著鬍子會儘量減少一個軟的或過於明顯的突出的下巴。 風格: 長長的厚厚的鬢角,留著鬍子,提供光,全身的臉覆蓋範圍。 ...

Domain: Fashion; Categoría: Style, cut & fit

Muži s trojúhelníkového tvaru obličeje mívají velmi špičaté brady. Plnější vousy učiní tyto tváře se objeví více mužské přidáním váha podél čelisti a Brady. Styl: více zanedbaný fousy styl splňuje ...

Domain: Fashion; Categoría: Style, cut & fit

Hair that is on and above the upper lip. There are different forms of mustaches that can be styled and cut for different people. For example some people will use a wax to curl the edges of their ...

Domain: Fashion; Categoría: General fashion

매우 두드러진 턱과 배 또는 다이아몬드 모양의 얼굴에서는 전체적인 수염이 얼굴의 이목구비를 최소화 하고 부드럽게 해 줄수 있습니다. 긴 구레나루는 또한 당신의 얼굴을 균형 있고 뾰족한 턱 모양을 줄여 줄 것이다. 수염은 부드러운 또는 지나치게 두드러진 턱을 최소화한다. 스타일: 가볍고 전체적으로 얼굴을 덮는 길고, 두꺼운 ...

Domain: Fashion; Categoría: Style, cut & fit

삼각형 모양의 얼굴을 가진 남자는 매우 뾰족한 턱을 가지곤 한다. 더 풍성한 수염은 아래턱선과 턱을 따라서 무게 더함으로 더 남성적으로 보여질 것 이다. 스타일: 더 단정하지 못한 수염이 현대 헤어스타일의 ...

Domain: Fashion; Categoría: Style, cut & fit

둥근 얼굴을 가진 남성은 남자같거나 타원형 얼굴 표시를 만드는 효과가 있는 수염 스타일을 시도하는 것이 좋다. 그러나, 만일 자신이 둥근 얼굴에 이목구비가 뚜렸하지 않다면, 자신의 이목구비를 가려버릴 스타일을 하지 않는 것이 좋다. 또한, 진한 구레나루을 하지 ...

Domain: Fashion; Categoría: Style, cut & fit

직사각형 또는 길쭉한 얼굴 꽤 슬림하고 각이 져 있다. 만약 당신이 이러한 얼굴 모양을 가지고 있다면, 턱수염이 시각적으로 얼굴을 짧게 만들어 균형이 가지게하고 얼굴이 더 둥글다라는 환상을 ...

Domain: Fashion; Categoría: Style, cut & fit

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicar  
Mis otros blosarios

Сейчас трудно оставаться не на связи. Этого ...

Categoría: Entertainment

By: Bagar

Программы которые будут интересны каждому, кто ...

Categoría: Business

By: Bagar